Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Weltronic en haar wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan
 2. Afwijkende bedingen binden Weltronic slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Weltronic niet aanvaard, tenzij zulks- voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen.

Offertes

 1. Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. 2. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard heeft Weltronic het recht het aanbod binnen

2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Weltronic binden Weltronic slechts indien zij door Weltronic zijn bevestigd .
 2. Door Weltronic aan de wederpartij bij of na offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

Prijzen

 1. De door ons te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij ons verkrijgbaar is.
 2. Weltronic behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen.
 3. Betekent het hiervoor bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle kostprijsverhogende factoren die zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, zullen door Weltronic aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 5. Voor door Weltronic verrichte diensten zijn de overeengekomen honoraria bindend. Eventuele verschotten en andere uitgaven worden intergraal aan de wederpartij doorberekend.
 6. Alle prijzen zijn berekend exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

 1. Indien Weltronic door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Weltronic na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Weltronic bevoegd de uitvoering voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de ) verhindering afwacht.
 3. Indien Weltronic door omstandigheden, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening en risico van Weltronic komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd. In geval van ontbinding om reden dat Weltronic haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
 4. Tot omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, als mede het geval dat Weltronic door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

Levering en risico-overgang 

 1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.
 2. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen bepaald Weltronic de wijze van vervoer

Betaling

 1. De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij aflevering aan Weltronic te voldoen, tenzij anders is afgesproken.
 2. Factuurbedragen zijn incl. 2% kredietbeperkingstoeslag, welke bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan worden afgetrokken, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.
 4. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Weltronic niet tot verdere leveringen verplicht totdat de facturen welke betrekking hebben op de reeds gedane deelleveringen zijn betaald.
 5. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Weltronic gelegen en te lijden schade.
 6. Bij in gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3% over de onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 7. De kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van Euro 100,--.

Garantie

 1. Weltronic verstrekt, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, garantie op haar uitgevoerde werkzaamheden en/of door haar geleverde diensten, gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf datum van aflevering/installatie.
 2. De werkzaamheden onder de garantie worden alleen binnen het vaste land van Nederland verricht op een door Weltronic aan te geven adres, tenzij door partijen anders is overeengekomen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, omvat de garantie op de zaken kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onder)delen van de zaken in geval van materiaal- en/of fabrieksfouten c.q. verkeerde installatie.
 4. De garantie vervalt indien: reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Weltronic (of door haar aan te wijzen derden) zonder schriftelijke toestemming, de zaken naar oordeel van Weltronic zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden., defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven, defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken.
 5. Op bepaalde door Weltronic aan te geven zaken, zal fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabrikant vastgesteld.
 6. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie maanden bedraagt.
 7. Eventuele voorrijkosten kunnen de wederpartij in rekening worden gebracht.

Reclames

 1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Weltronic gedane of niet gedane leveringen of op Ollosonʼs facturen, moeten schriftelijk bij Weltronic worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Weltronic in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.
 2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weltronic.
 3. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is.
 4. Zolang zaken niet teruggezonden en door Weltronic akkoord bevonden zijn, of de klachten door Weltronic is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

Aansprakelijkheid

 1. Weltronic is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door de wederpartij wordt geleden ten gevolge van toerekenbare tekortkoming door Weltronic, behoudens in geval van opzet en grove schuld in welk geval Weltronic enkel gehouden is de door de wederpartij geleden zaakschade te vergoeden tot een maximum van Euro 100.000,-- per gebeurtenis.
 2. In geval van dood van of lichamelijk letsel aan de wederpartij dan wel personen die in dienstverband van de wederpartij staan aanvaardt Weltronic aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade in geval sprake van opzet en grove schuld is aan de zijde van Weltronic met dien verstande dat die aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van Euro 1.000.000,-- per gebeurtenis.
 3. Voor andersoortige schade en schade die de hierboven bedoelde bedragen te boven gaan, is Weltronic nimmer aansprakelijk evenmin indien geen sprake is van opzet en grove schuld van de zijde van Weltronic.
 4. De aansprakelijkheid van Weltronic voor schade, zoals hierboven omschreven, vervalt ingeval de wederpartij niet binnen een termijn van twee weken na het ontstaan van die schade, Weltronic schriftelijk daarvan op de hoogte heeft gebracht, behoudens indien de wederpartij kan aantonen dat het overschrijden van die termijn niet aan haar schuld te wijten is, dan wel volgens verkeersopvattingen voor haar risico komt.

Ontbinding van de overeenkomst

 1. Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op de gronde vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij Surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, of in staat van Faillissement is verklaard of een Faillissementsaanvraag is ingediend.

Slotbepaling

 1. Weltronic heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. Indien Weltronic de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Weltronic de wijzigingen tijdig bekend maken.
 3. Zij treden alsdan in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 4. Indien de wederpartij een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan wederpartij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.
 5. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 6. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter.